Oct 17, 2008

Umuzobara xdeba ver vigeb, iseti agtacebit gavxseni blogi, iseti mondomebuli viyavi, mikvirs axla, tveze meti gavida da jer araferi damiceria....  demotivirebuli var, muza agar modis.....  albat imis bralia rom qartuli shifti ver davayene da naceri latinuri asoebitaa :) 

2 comments:

Kunstkamera said...

shishis tvalebi dzalian sayavareli chans. arada rogor mamacad mechira tavi

Anonymous said...

martlacda rogor unda datvre ase rom am simgeraze icekvo :D